ANSVARSFULLHET

Brunberg är ett familjeföretag i Borgå som värnar om traditioner och som har sin givna plats i finländarnas hjärtan. Enligt mätning utförd 2022 av Taloustutkimus Oy och Markkinointi & Mainonta ligger Brunberg på 95:e plats av de 500 mest uppskattade varumärkena. Brunberg är också det femte största sötsaksvarumärket i Finland.

Vår placering i varumärkesundersökningen är ett bevis på att vi har lyckats leva upp till konsumenternas förväntningar. En nyckel till vår framgång är ansvarstull verksamhet, vilket också är ett villkor för framgång i framtiden.

Ansvarsfullhet innebär för oss att hela vår verksamhet är så hållbar som möjligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi följer lagar och beprövade affärsmetoder.

Vi gör vad vi kan för att bevaka våra leveranskedjor, förbättra vår resurseffektivitet, minimera negativ miljöpåverkning och vara ansvarsfulla gentemot våra intressenter och vår personal.

Vi är ännu inte framme vid vår framtidsvision, men vi är på god väg mot en ansvarsfullare morgondag.

Ekonomi

Om företagets ekonomi inte är i skick, så har det inga förutsättningar att sköta vare sig sitt sociala eller sitt miljöansvar. (Finlands Näringslivsförbund)

Det här fungerar också åt andra hållet. Om vi inte är ekologiskt och socialt hållbara så är vi inte, i det långa loppet, ett livskraftigt och framgångsrikt företag.

Brunberg är ett solvent familjeföretag som styrs med ansvar. Ägarbasen är till 100% finländsk, med andra ord, vi betalar skatt till Finland och till Borgå. Vi använder inhemska leverantörer i så hög grad som möjligt, och vi stöder den lokala gemenskapen, bland annat via vår stiftelse.

Vår omsättning år 2022 var över 10,3 miljoner €. Exportandelen var ca 3 % och produktionsmängden ca 1,25 milj. kg.

Gott med Borgå Mått

Vår slogan ”Gott Med Borgå Mått!” betyder mycket mera än bara sötsaker.

Ekonomiskt ansvar innebär för oss att vår verksamhet är lönsam och att vi på rätt sätt hanterar vår konkurrenskraft och effektivitet. Det handlar också om riskhantering och att noga överväga varje steg.

Ekonomiskt ansvar är att hela tiden förbättra verksamhetens effektivitet, samtidigt som vi ser till vårt sociala ansvar och ansvar för miljön. En välskött ekonomi skapar förutsättningar för att investera i allt energisnålare produktionsteknik och ny teknologi.

Det ekonomiska ansvaret återspeglas i hela vår verksamhet. För mera information, se sidorna Miljö, Produkter, Spill, Arbetsgemenskap och Gemenskapens välbefinnande!

Miljö

Vi är väl medvetna om vårt ansvar för miljön. Vi försöker aktivt minska miljöpåverkningen på kort och på lång sikt.

Vi tar miljön i beaktande i alla utvecklingsskeden  och likaså i bruket av energi och naturresurser.

Ansvar för miljön är inte en engångsföreteelse, det är en ständigt pågående process som gäller hela vår produktionskedja.

Vi försöker säkerställa att varje hjul i distributionskedjan snurrar ansvarsfullt och med respekt för miljön.

 

100% förnybar el

Vi använder 100-procentigt förnybar och koldioxidneutral el, både i vår fabrik och i våra kontorslokaler.

All el vi förbrukar är EKOenergi som levereras av det lokala företaget Borgå Energi. EKOenergi är den enda internationellt miljömärkta energin. Kriterierna för att producera och marknadsföra EKOenergi är strikta och Finlands Naturskyddsförbund kontrollerar att kriterierna uppfylls. Läs mera om EKOenergi.

 

Berg- och fjärrvärme

Hela vår fabriks- och kontorsbyggnad värms upp med Borgå Energis gröna fjärrvärme som är 100-procentigt förnybar. Fjärrvärmen kommer från Borgå.

I vår fabriksbyggnad används också en värmepump som delvis minskar energibruket.

För uppvärmningen av vår nya fabriksbutik, som blir färdig på våren 2021, används energisnål och ekologisk bergvärme.

 

Uppföljning av el- och vattenförbrukning

Vi samlar systematiskt information om elförbrukningen och utvecklar ständigt vår verksamhet till att bli energisnålare.

Vi har införskaffat nya elsnålare apparater och bytt ut fabriksfastigheternas belysning till LED-belysning, vilket i hög grad har minskat elförbrukningen. Vi har redan bytt ut över 90% av belysningen och projektet framskrider med fart.

Vi kontrollerar också ständigt vattenkonsumtionen och försöker minska på onödigt användande av vatten.

 

Minskning av avfallsmängden

Vårt mål är att minimera uppkomsten av avfall i all vår verksamhet och att föra allt avfall till återvinning. Vi använder råvaror sparsamt och effektivt.

De bruna papperspåsarna från våra Borgå-butiker kan sorters som kartongavfall. De bruna sötsakspåsarna har vi använt sedan 1960-talet.

Med noggann förpackningsplanering vill vi dra ner på användningen av aluminium och plast i våra förpackningar. Vi är medvetna om att förpackningarna orsakar föroreningar i miljön, men deras främsta uppgift är att skydda livsmedlen, och plast och aluminium har utmärkta egenskaper för det här ändamålet. Med bra förpackningar minskar också matsvinnet radikalt.

Utan att kompromissa med livsmedlens säkerhet jobbar vi på att minska avfall.

 

Återvinning

Vi återvinner allt som vi kan återvinna. År 2018 förnyade vi fabrikens avfallshanteringsstation och där återvinner vi kartong, blandat avfall, plast och bioavfall.

Till bioavfallet förs endast de råvaror som vi inte kan använda på nytt. Mängden bioavfall är väldigt liten tack vare effektiv planering och tiotals år av erfarenhet. Läs mera om våra spillprodukter.

Vårt mål är att öka andelen återvunnet material från avfallet.

Vi hoppas att Brunbergs sötsakspapper och –påsar inte hamnar i naturen, utan att de återvinns på rätt sätt. Alla våra produkter och våra nätsidor har återvinningsinstruktioner för förpackningarna och omslagspappret.

 

Logistik

Logistiken orsakar en stor del av industrins utsläpp. Vi använder i första hand inhemska leverantörer, vilket minskar utsläpp, och vi strävar efter att göra vår logistik effektivare både av ekonomiska och miljöskäl.

Backa upp >>

Produkterna och svinnet

På Brunberg respekterar vi våra sötsaker och de råvaror som används.

I grunden upplever vi vårt företag som sötsaksproducenten som för 150 år sedan tillverkade sötsaker, då man använde råvaror med aktning och med respekt för naturen.

Enkelt sagt, vi gör gott: våra produkter har få ingredienser. Vi vet varifrån våra råvaror kommer.

Vi tillverkar högkvalitativa, säkra, testade och ansvarsfullt tillverkade sötsaker. Vi övervakar och utvecklar ständigt leveranskedjan och fabrikens produktionsprocess för att i framtiden kunna erbjuda ännu mera ansvarsfulla produkter.

Sekunda vara 

Kontrollerad använding av råvaror är klokt. En stor andel av produktionens sekunda varor kan användas på nytt genom att smälta ner eller sälja vidare som industriprodukt, till exempel till glassfabrikanter, utan att för den skull dra ner på kvalitet eller smak. Med nya maskiner och effektivare processer har vi minskat svinnet.

De produkter som avviker från standard i form eller storlek säljer vi i våra butiker till lägre priser eller lägger fram som smakprov.

Vi preparerade ”svinnpåsar” redan långt innan de blev en trend. Redan på 1950-talet, i fabriken vid Stadsparken, fick vi frågor om sekundavaror och på 1960-talet öppnade vi vår första fabriksbutik. Sedan dess har vi dagligen sålt  våra populära ”svinnpåsar”.

Endast de svinnprodukter som inte kan återanvändas går till bioavfall. Vi kan stolt konstatera att den mängden är väldigt liten.

Nyheterna hamnar naturligtvis på affärernas hyllor, men en del av våra klassiska produkter har funnits på marknaden redan i över 100 år. Vi erbjuder det som våra kunder gillar och därför blir inte säsongs- och testprodukter, som slutligen måste slängas, liggande i våra lager.

Vi vill att alla våra sötsaker ske ge konsumenten njutning.

 

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullhet innebär för oss att varje länk i produktionskedjan tar i beaktande effekterna på människor, djur, hushåll och miljö.

Vi vill fortsätta vårt samarbete med och våra långvariga relationer till leverantörer och samarbetspartners, för tillsammans har vi byggt upp dagens Brunberg. Våra inköp kommer i första hand från inhemska leverantörer, då det är möjligt. Vi gynnar alltid certifierade och ansvarsfulla leverantörer.

 

Ansvarsfulla råvaror

Chokladens ansvarsfullhet och spårbarhet är viktiga kriterier för oss. Därför köper vi endast av noggrant utvalda, pålitliga kakaoleverantörer som håller fast vid ansvarsfullhetsprogram.

De här ansvarsfullhetsprogrammen är mera omfattande än olika produktcertifieringar.

Vi föredrar stora leverantörer, för vi anser att den lilla enskilda aktörens möjligheter att påverka kakaoproduktionens ansvarsfullhet är liten och genom att använda ansvarsfulla stora leverantörer har vi möjlighet till större påverkan.

Våra kakao- och chokladleverantörer är Olam Cocoa och Cargill.

Vi köper endast högkvalitativ och säker lakrits som kommer från Mafco.

Backa upp >>

Arbetsgemenskap

Människorna skapar företaget.

En motiverad och professionell personal är den viktigaste resursen i vårt företag och detta månar vi om på många olika sätt.

Våra löner följer avtal och vi tar hand om personalens välbefinnande, bland annat genom att erbjuda omfattande hälsovård, skolningsmöjligheter och motions- och kultursedlar.

Vi säkerställer en trygg och ergonomisk arbetsmiljö.

För oss är det viktigt att var och en av våra anställda behandlas jämställt, oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Vi följer FN:s grundprinciper angående företagsvärlden och mänskliga rättigheter.

Långvariga anställda

År 2022 hade Brunberg 67 anställda.

I vår arbetsgemenskap råder en kultur av ömsesidig respekt.

Vi bemödar oss om att ta varandra i beaktande, ge varandra tid och, eftersom vi är ett företag med traditioner, försöker vi hålla fast vid den ”gamla goda tidens” seder av respekt och stresslöshet.

Våra anställda trivs. Brunbergs personal har erkänt långa arbetsförhållanden. Det är inte ovanligt med anställda som har arbetat i företaget i över 40 år, men vi har också yngre anställda; under samma tak arbetar flera generationer.

Brunberg har som företag ett gott rykte i Borgå. Vi vet att ett gott rykte är svårt att nå, men lätt att förlora.

Vi vill erbjuda sötsaker som ger välbefinnande och för detta behövs anställda som mår bra.

Säkerhet

Säkerhet är av ytterst stor vikt för oss. Varje anställd har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi följer arbetsmiljölagar, förordningar och bestämmelser. Vi informerar regelbundet vår personal om våra mål för arbetssäkerheten och vår verksamhet utvecklas ständigt med hjälp av sakkunniga för att bli allt säkrare.

Backa upp >>

Kollektivt välbefinnande

På många olika sätt satsar vi på omgivningens välbefinnande.

Brunberg är ett finländskt företag och därför betalar vi alla skatter, källskatter, sociala avgifter och personförsäkringar i Finland.

Vi följer den ansvarsfulla verksamhetens principer: öppenhet och rejält och respektfullt kompanjonskap, ansvarstagande, hållbar utveckling och hög kvalitet. Vi respekterar de  mänskliga rättigheterna i hela vår verksamhet.

Som ett Borgåbaserat företag vill vi främja borgåbornas livskvalitet och sprida glädje åt så många som möjligt. Via Brunbergs stiftelse stödjer vi stadens kulturliv.

 

Ansvarsfull marknadsföring

Brunbergs marknadsföring är ansvarsfull.

Tydlig och pålitlig information om våra produkter finns tillgänglig, vi marknadsför inte för barn och vi tillverkar våra sötsaker ansvarsfullt.  Vi är så öppna och transparenta som det är möjligt i all vår verksamhet och vi respekterar människor oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund.

Högkvalitativa produkter har alltid varit det centrala i vår marknadsföring. Vi vill bevara det lilla företagets flexibilitet, spontaniteten i relationerna till andra och möjligheten att växa under kontrollerade former.

Enligt vår uppfattning gagnar oss ansvarsfull verksamhet ur flera synpunkter; kundlojaliteten, de anställdas trofasthet och verksamhetens lönsamhet. Den ansvarsfulla verksamheten har varit – och kommer att vara – en förutsättning för våra många år.

Brunbergs stiftelse

Brunbergs stiftelse är en privat stiftelse vars syfte är att befrämja kulturlivet, speciellt musiklivet, i Borgå med omnejd. Stiftelsen donerar medel framför allt till begåvade unga musikstuderande.

Med hjälp av stipendierna har stipendiaterna kunnat skola sig till yrkesmusiker. Många av dem arbetar idag som musiker och musiklärare.

Stiftelsen väljer ut stipendiaterna på basen av styrelsens förslag och genom att lyssna på sakkunniga.

Brunbergs stiftelse grundades år 1988 då den nuvarande fabriken invigdes. Med grundandet av stiftelsen ville man hedra den långvarige ägaren och verkställande direktörens, Lennart Brunberg (1891-1945), minne och livsverk. Förutom sötsaksfabrikens direktör och utvecklare var Lennart Brunberg också en betydande kulturpersonlighet i sin hemstad.

Musik var Lennart Brunbergs stora intresse. Han spelade fiol och cello och verkade aktivt för att stimulera musiklivet i Borgå. Han var med om att grunda strängorkestern Mimer och var orkesterns dirigent och eldsjäl. Han var också aktiv inom Borgå Orkesterförening och var med i  Konsertgarantiföreningen som inbjöd kända artister att uppträda i Borgå.

Läs mera om Brunbergs historia

Brunbergs stiftelses stipendier 1989-2019 (finska mark och euro)

1989 Satu Pulkkinen (nu Savioja) violin 25.000 mk
1990 Patrik Stenström klarinett 20.000 mk
1991 Liisa Heininen (nu Malmivaara) piano 20.000 mk
1992 Annika Nummelin (nu Lindroos) violin 20.000 mk
1993 Elevers terminavgifter i Borgånejdens musikinstitut 25.000 mk
1994 Tommi Viertonen valthorn 20.000 mk
1996 Mika Ylärakkola fagott 20.000 mk
1998 Jaakko Nordman violin 25.000 mk
1999 För byggandet av fartyget Alexsandra 10.000 mk
2001 Linda Bärlund violin 20.000 mk
2003 Linda Bärlund violin 3.400 €
2006 Ludvig Bärlund cello 3.400 €
2008 Stråkkvartetten Pippurit  (Rasmus Bärlund, Amanda, 4.000 €
Pursio, Emma Lagerstedt och Oskari Holopainen)
2011 Max Silfverberg basun 4.000 €
2015 Maija Wesslund violin 4.000 €
2019 Ocarinakörer 5.000 €

Styrelseordförande för Brunbergs stiftelse är Magnus Björklund. Övriga styrelsemedlemmar är Tom Brunberg, Stefan Granberg, Kati Karlsson, Helena Somervalli och Martina Somervalli.

Lennart Brunbergs dotter Ulla Somervalli var stiftelsens styrelseordförande 1988-2002 och vice ordförande fram till år 2016.

Backa upp >>