Det här är Brunberg Oy:s register- och dataskyddsredogörelse enligt dataskyddslagen. Upprättad 9.11.2020.

1. Personuppgiftsansvarig

Brunberg Oy Veckjärvivägen 6 06150 Borgå +358 19 548 4200 www.brunberg.fi

 

2. Kontaktperson för personuppgiftsansvar

Katarina Enholm [email protected]

 

3. Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister för Brunberg Oy:s webbutik

 

4. Registrets syfte

Upprätthållande av Brunberg Oy:s kund- och marknadsföringsregister, behandling och arkivering av kundernas beställningar, upprätthållande och bevarande av kundrelationer, information om tjänster till kunderna samt webbutikens utveckling och förvaltning. Uppgifterna kan användas till att utveckla verksamheten och för statistiska ändamål. Personuppgifterna behandlas inom ramen för och i enlighet med dataskyddslagen.

 

5. Argument för upprätthållande av registret

En person som har köpt produkter från Brunberg Oy:s webbutik (www.brunberg.fi) som registrerad eller icke registrerad kund. Kunden har frivilligt inkluderats i e-postlistan i samband med köpet från webbutiken.

 

6. Registret innehåller som mest följande uppgifter:

Kundens för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-mailadress och uppgifter om beställningen. I databasen förekommer endast de uppgifter som kunden själv har givit till Brunberg.

 

7. Principerna för skydd av personregistret

I hanteringen av Brunberg Oy:s personregister iakttar vi aktsamhet och de uppgifter som behandlas via informationssystem skyddas på vederbörligt sätt. Då uppgifter i registret lagras på Internetserver tar vi på vederbörligt sätt hand om serverns fysiska och digitala informationssäkerhet. Personuppgiftsansvarig säkerställer att de lagrade uppgifterna, samt serverbehörighet och annan kritisk information avseende personuppgifternas säkerhet, behandlas konfidentiellt och endast av behöriga anställda.

 

8. Rätt att granska och rätt att kräva rättelse av uppgifter

Alla personer i registret har rätt att granska sin information i registret och kräva en rättelse av eventuella fel eller komplettering av bristfälliga uppgifter. Om personen vill granska lagrade uppgifter eller kräva rättelse, måste anhållan skickas skriftligt till den ansvarige för registret. Personuppgiftsansvarige kan vid behov be om anhållarens personbevis. Personuppgiftsansvarige svarar kunden inom tidsramen enligt  EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 

9. Övriga rättigheter beträffande behandling av personuppgifter

Var och en i registret har rätt att be personuppgiftsansvarige radera uppgifter som gäller honom eller henne (”rätten att bli bortglömd”). Likaså har den registrerade andra rättigheter som till exempel begränsning av behandling av personuppgifter i vissa situationer. Anhållan bör skickas skriftligt till personuppgiftsansvarige. Den ansvarige kan vid behov be om anhållarens personbevis. Personuppgiftsansvarige svarar kunden inom tidsramen enligt EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

För att få dina sötsakspaket fram i tid till påsk, beställ dem senast söndagen 2.4.2023.

X